Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 25/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 92

Cuộc thi KHKT cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT-TrH

Cuộc thi KHKT cấp thành phố

dành cho học sinh trung học

năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày19 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

                                                 

                              Kính gửi: 

                                                - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                        - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

                        - Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Thực hiện qui chế thi khoa học kỹ thuật (KHKT), theo công văn số 241tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, Quy chế thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38 ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Công đoàn Giáo dục Thành phố hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp thành phố dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là cuộc thi KHKT cấp thành phố) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 như sau:

 

I.- MỤC ĐÍCH

1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;

2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;

4. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các đơn vị giáo dục tại thành phố.

 

II.- TỔ CHỨC TRIỂN KHAI      

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận huyện, các trường THPT, các Trung tâm GDTX thực hiện tốt những yêu cầu sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT về cuộc thi KHKT cấp thành phố đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, lãnh đạo các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình và nội dung dạy học của đơn vị. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

a) Tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh, khen thưởng học sinh và người hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH của học sinh (đối với các đơn vị đã tổ chức hoạt động NCKH và tham gia cuộc thi KHKT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14); phát động phong trào NCKH và tham gia cuộc thi KHKT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15;

b) Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi KHKT, công tác tổ chức triển khai hoạt động, phương pháp NCKH; tạo các điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

c) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các nhà khoa học; cha mẹ học sinh; các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong thành phố để hướng dẫn và đánh giá các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố.

4. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT cấp thành phố của Sở GDĐT, các đơn vị tổ chức cuộc thi KHKT học sinh THCS và THPT ở đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố.

5. Hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH. Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 thông tư số 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi, ... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được đề nghị xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

 

III.- TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8 và lớp 9 THCS và học sinh đang học THPT, GDTX có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ loại khá trở lên.

2. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi.

Dự án có thể của tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể).

3. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 người hướng dẫn do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian.

3. Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng GDĐT, trường THPT, Trung tâm GDTX là một đơn vị dự thi.

4. Đăng ký dự thi:

a) Số lượng dự án đăng ký dự thi: là các dự án được tuyển chọn qua Cuộc thi KHKT tại đơn vị.

b) Hồ sơ dự thi:

- Quyết định cử các dự án tham dự Cuộc thi của thủ trưởng đơn vị dự thi;

- Bản đăng kí số lượng dự án, loại dự án và số lượng thí sinh dự thi;

- Danh sách dự án và thí sinh;

- Phiếu xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh;

- Báo cáo thực hiện dự án;

Toàn bộ các hồ sơ trên được ghi thành hai CD hoặc DVD, cho mỗi dự án; (theo mẫu từ phụ lục đính kèm)

Nội dung báo cáo dự án cần thể hiện:

+ Tên và nội dung cơ bản của dự án, người thực hiện và hướng dẫn dự án, nguyên nhân chọn lựa dự án, thời gian, địa điểm thực hiện dự án;

+ Mô tả quá trình thực hiện dự án: lựa chọn đề tài; lập kế hoạch thực hiện; thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin; trình bày kết quả;

+ Mô tả sản phẩm kết quả của dự án: các kết quả nghiên cứu, khảo sát trong xã hội hay các giải pháp kỹ thuật, mô hình, sản phẩm thiết bị …;

+ Nêu các kinh nghiệm rút ra được, các vấn đề tồn tại sau khi thực hiện dự án.

- Sản phẩm của dự án (nếu có), được thể hiện bằng hình ảnh hoặc video clip mô tả hoạt động; chỉ nộp trực tiếp sản phẩm khi có yêu cầu từ Ban Tổ chức.

c) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi

Các đơn vị dự thi gửi hồ sơ dự thi đến Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.(không nhận hồ sơ trễ hạn)

5. Công tác tổ chức cuộc thi

5.1. Triển khai tổ chức cuộc thi

a) Các đơn vị thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức cuộc thi KHKT tại đơn vị để chọn ra các dự án tham gia cuộc thi cấp thành phố.

b) Vòng sơ khảo cuộc thi KHKT cấp thành phố tiến hành trong thời gian từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến ngày 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 để chọn ra các dự án vào vòng chung khảo cấp thành phố.

c) Vòng chung khảo cuộc thi KHKT cấp thành phố tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 đến ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 để xếp giải Nhất, Nhì, Ba cho các dự án của vòng chung khảo và tuyển chọn các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

5.2. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp thành phố

Căn cứ quy định tại Thông tư 38, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

a) Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm;

- Tính sáng tạo: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

b) Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm;

- Tính sáng tạo: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

 

Nhận được công văn này, đề nghị Phòng GDĐT các quận huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDTX khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học - Ông Tạ Viết Quý, ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.221.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71) để được hướng dẫn./.

 

                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :                                           

- Như trên;

- Công đoàn GD thành phố;                                                                                              (đã ký và đóng dấu)

- Giám Đốc (để báo cáo);                                                                                                 

- Lưu VP, GDTrH.

                                                                          

            Nguyễn Văn Hiếu


 

ĐƠN VỊ DỰ THI

...............................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ......................, ngày…  tháng … năm …

HỒ SƠ DỰ ÁN DỰ THI

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học

năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

1. Tên dự án:………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Lĩnh vực của dự án[1]: …………………………………………………….............               

3. Loại dự án:                                      €    Cá nhân                          €    Tập thể 

4. Thời gian nghiên cứu của dự án hiện tại: ........... tháng[2]    Bắt đầu từ  tháng[3]:............

5. Thí sinh/nhóm thí sinh:                Số lượng học sinh (tối đa tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 thí sinh):            

Học sinh 1 (Trưởng nhóm)

                Học sinh 2 (Nếu có)               

 

                - Có việc thay đổi thành viên của dự án hay không?                €                       €    Không 

                - Nếu có thì việc thay đổi thành viên được thực hiện khi nào?

                € Trước khi bắt đầu thực hiện dự án                               € Sau khi bắt đầu thực hiện dự án

                Nêu rõ lí do thay đổi: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Người hướng dẫn nghiên cứu

Text Box: + Họ và tên:......................................; Học hàm, học vị:....................; Giới tính: ............
+ Lĩnh vực chuyên môn:..................................................................................................
+ Đơn vị công tác:............................................................................................................
+ Email:....................................................   Điện thoại:....................................................

7. Dự án tiếp tục

                Dự án hiện tại có phải là dự án tiếp tục của dự án nghiên cứu trước đây hay không?

                                                €                                                        €    Không

                Nếu có, nêu rõ những thay đổi trong bảng dưới đây:

Các thành phần

Dự án hiện tại

Dự án trước

1. Tên dự án

 

 

2. Thay đổi về mục tiêu/mục đích

 

 

3. Thay đổi về phương pháp

 

 

4. Các biến nghiên cứu

 

 

5. Những thay đổi khác

 

 

 

8. Tóm tắt nội dung chủ yếu của dự án (không quá 25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá từ)

                (Nội dung cần tập trung vào: Lý do nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu; Câu hỏi nghiên cứu; Lợi ích đề tài mang lại; Công việc chính đã thực hiện; kết quả đạt được).

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Những vật (chất) có nguy cơ mất an toàn dự kiến trưng bày tại cuộc thi:

                                                €                                                        €    Không

 Nếu có, mô tả chi tiết sự cần thiết của vật này trong việc trình bày dự án:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DỰ THI

(Kí tên, đóng dấu)

 

 

Phụ lục : Mẫu báo cáo (gởi 2 cuốn)

 

1. Trang bìa

 

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 

ĐƠN VỊ DỰ THI........................................

 

 

Tên dự án dự thi

 

 

 

Lĩnh vực dự thi

 

 

 

Tác giả (hoặc các tác giả):

 

2. Mục lục

 

3. Lời cảm ơn

 

4. Tóm tắt nội dung dự án

 

5. Giới thiệu và tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 

6. Giả thuyết khoa học và phát biểu mục đích nghiên cứu

 

7. Phương pháp nghiên cứu (tài liệu và thực nghiệm)

 

8. Số liệu/ kết quả nghiên cứu

 

9. Phân tích số liệu/ kết quả và thảo luận

 

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Kết luận

 

11. Tài liệu tham khảo

               

 [1] Ghi số thứ tự và tên của nhóm lĩnh vực ghi trong phụ lục I các lĩnh vực của cuộc thi ban hành kèm theo Thông tư  số 38/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

[2] Ghi số lượng tháng đã nghiên cứu

[3] Ghi tháng, năm bắt đầu nghiên cứu dự án

Tác giả: TTTT&CTGD


Đang truy cập : 19
Hôm nay : 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Hôm qua : 1,824
Tuần này : 5,664
Tuần trước : 8,779
Tháng này : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,134
Tháng trước : 144,775
Tất cả : 1,125,936

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com